รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051301953นางสาวสุภารัตน์ ไกรทอง
2555051300385นางสาวขวัญสุรีย์ ตั้งสิริจิตดำรง
3576051300142นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวนิช
4576051310083นายชญานิน พันธุ์วงษ์
5576051300191นางสาวสิรินาฐ โชติมงคล
6576051300118นางสาวปาริชาต นางาม