รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051310760นางสาวสุชาดา แซ่ลี้
2576051310638นางสาววริศรา ฉันทวรคุณ
3576051310299นางสาวเจนจิรา นาคสมพันธ์