รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565051300681นางสาวนันท์นภัส บุญทับ
2565051302208นางสาวธณกร ศรีรัตนโช
3565051302273นายภาพไทย นิลหวัง
4565051301077นางสาวพรรัตน์ เอกอ่อนแสง
5565051301127นางสาวพิมพ์หทัย ธาราสุข
6565051302349นายสมโภชน์ มะลิกุล
7565051300491นางสาวณัฐธยาน์ ภาคีแพทย์
8555051301979นางสาวอริษา ราชู
9565051301598นางสาวสุชาดา รอดชมภู
10565051301812นางสาวอารียา โป๊ฟ้า
11565051302406นางสาวกนกกาญจน์ นงนุช
12565051300160นางสาวเจตสุดา รอดแก้ว
13565051300574นางสาวดาราวดี ทองอร่าม
14565051300947นายปาณชัย จอนบำรุง
15565051310169นางสาวอัญธิกา นรัตน์ทุราทรณ์
16565051302307นางสาวรวิวรรณ สมเชื้อ
17565051310227นางสาวอลิช แก้ว เทย์เลอร์
18565051302299นางสาวดวงธิดา เพชรพลอย