รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051310207นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน
2586051300935นางสาวศศิวิมล ฉิมนาคพันธ์
3575051302330นางสาวสมปอง ฉัตรสูงเนิน
4575051302108นายฆัณฏานาท ศิววัฒน์
5575051302413นางสาวอริสา พลเลิศ
6586051300182นายทัศดนัย เหลือมั่น
7575051302405นางสาวอภัสราภรณ์ โสมสัย
8575051301910นางสาวผไทมาศ ปุษปาคม
9575051301803นางสาวพรพัณณิน แย้มรุ่ง
10576051300282นางสาวจิรากาญจน์ บัวกิ่ง
11575051301480นางสาวศิริโสภา รอดพล
12575051300052นางสาวกนกพร ผลจันทร์หลาก
13575051301837นางสาวสุวนันท์ พวงมณี
14575051300409นางสาวพรจิรา ศรีสุวรรณสิริ
15575051300151นางสาวจิราพัชร คำม่วงไทย
16575051302363นายสุพัฒน์ งามเลิศไพโรจน์
17575051301530นางสาวอริศรา ฐานวิสัย
18575051301613นางสาวสถิดาภรณ์ ม่วงสาตร์
19575051301753นายอธิษฐ์ เจนพุฒิพันธ์
20575051301787นางสาวอลิษา รุ่งสว่าง
21575051301688นางสาวสุพัตรา แสงศรี
22575051302009นายปัญญากร ปานสายลม
23575051302355นางสาวสิรีธร มีสุขสบาย
24575051302306นายวศิน ชื่นตั้งชิ้น
25575051302421นางสาวอิงครัต สวัสดิสาร
26575051302348นางสาวสิริรัตน์ พงษ์วัน
27575051302272นางสาวฤทัยภัสสร์ ศรีนันทโนทัย
28575051300086นางสาวกาญจนา อามาตมุลตรี
29586051310496นางสาวนันทวัน มานะจึงเจริญ
30575051302066นายกษิดิศ จันทร์สำอางค์
31575051302132นายชลัช บุญธนรัตน์
32575051301969นางสาวธัญญพร สุขสอาด
33575051300094นายกิตติคุณ อินทเวคิน
34575051300771นางสาวปัทมาภรณ์ นฤภัย
35575051301639นางสาวสิริลักษณ์ ม่วงกลม
36576051310059นางสาวจินต์จุทา นนทบุตร
37565051302174นางสาวนิชยา โชติกะสุภา
38565051301994นางสาวโอรวรรณ ซาตุวาดิ
39569050400237นางสาวชัญญานุช บินยานี
40569050400211นายวิริยะยุทธ เชิญเชื้อ
41565051301655นางสาวสุภาวดี ทุลินไธสง
42555051302019นายอัษฎางค์ สีหาอ่อนตา
43535051300445นางสาวดลพร สมวาจา
44586051300133นางสาวณัฐธิดา ปันต๊ะ
45586051300950นางสาวศิริพร ฉิ้นฉิ้ว
46596051300520นางสาววรวรรณ มั่นเหมาะ
47596051300108นางสาวปิยวรรณ ภู่ระย้า
48596051300074นางสาวนริศรา สิงห์งาม
49596051300017นางสาวกชรัตน์ สุดาดวง
50596051300223นางสาวจริยา ศรีจุ้ย
51596051300256นายจุณวุฒิ ฤทธิดิเรก
52596051300249นางสาวจุฑามาศ น้อยเกิด