รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505090131นายศักรินทร์ เว็งอาจ
250505090261นางสาวพรวิภา เทพชุลีพรศิลป์
350505090097นางสาวณิชากมล พงษ์พลายจันทร์