รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505090014นายกฤช ว่องปรีชากุล
2515050900122นายทิฐิ นพคุณ
3525050900022นางสาววนิดา คำผง