รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050900071นายเทพวิรุฬห์ โพธิ์ศรี
2525050900253นายสุวพันธ์ ศิลปรัตน์