รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555050900359นายศักดิธัช ชาวอุทัย
2565050900465นางสาวเลิศลักษณ์ อกอุ่น
3565050900473นางสาววาสนา ดวงดี