รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050900464นางสาวฐิติชญา จันทะวงค์
2575050900241นางสาวณิชาภา คำพรหม
3575050900324นายมาร์ค วงษ์งาม
4565050900531นางสาวอัญมณี ชูใจ
5565050900481นางสาววิภาดา ประเสริฐแท่น
6565050900424นายยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์