รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010800196นางสาวธิตินันท์ ตราทอง
2535010800055นางสาวจัสมิน แดงแสง
3535010800584นางสาวรุ่งรัตน์ สุขสำราญ