รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010800050นางสาวกุมภา ธนสิทธินันท์
2585010800183นางสาวนีรนุช พุ่มโพธิ์
3585010800233นางสาวภัทรสุดา อิรวดีกุล
4585010800142นายถิรวัฒน์ เชิดศรีชูเกียรติ
5585010800167นางสาวทิพยาภรณ์ คงมี