รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061300486นางสาววรีธร ตรีกิตติวัฒน์
2515061300080นายพงษ์พิพัฒน์ แพทอง
3515061300056นายกรรณกฤษ วงศ์สดสาย