รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300543นางสาวขวัญภัทริตา สมสอาด
2525061300238นางสาววิไลพร เงินทิม
3525061300204นายขจรศักดิ์ สะเทียนรัมย์
4525061300220นางสาวดารารัตน์ จารุการ
5525061300139นางสาวพรมณี สาทประเสริฐ