รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535061300203นางสาวนฤมล พสุนธรากาญจน์
2535061300682นางสาวรุ่งทิวา เอี่ยมหน่าย
3535061300617นายศุภกรณ์ เบญจมาธิกุล
4535061300641นางสาวอมรรัตน์ จันมณี