รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061300210นายจารุ นิลในหิน
2545061300921นายอนุศักดิ์ พาชื่นใจ
3545061300202นายขจรศักดิ์ รัตนลาภอนันต์
4545061300111นางสาวโชษิตา เลิศลักขณาสุข
5545061300178นางสาวนิสารัตน์ ใจยาใหญ่
6545061300731นางสาวมนัญญา ประทับวงศ์