รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061300889นางสาวสุชานันท์ ลุนหงส์
2545061300368นางสาวธนัชชา กาญจนาเพ็ญกุล
3545061300376นางสาวภาวิณี แย้มเพ็ง