รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061300532นางสาวสุจิตรา หวังชื่นชม
2555061300573นายรติกร อุตทะปา
3555061300656นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นเฟื่อง
4555061300888นางสาวอินทุอร โทบุดดี