รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061301264นางสาวบุณฑรีก์ ศิริเหมะรัตน์
2575061300621นางสาวอิสริยา วัฒนพานิช
3575061300027นางสาวณัฐกานต์ ประทีปทอง
4575061301165นางสาวพรรณทิพา สุวรรณหงษ์
5575061300357นางสาวฐาปณฎา หวังล้อมกลาง
6575061300340นางสาวฐนันท์ รัชฎาถาวรกุล
7575061300225นางสาวกัญญาณัฐ จันทวงษ์
8575061301025นางสาวอรยา ลี้จินดา
9575061300845นางสาววิไลพร โกมลสิงห์
10575061300076นางสาวชุติกาญจน์ สุทธิวงษ์
11575061301249นางสาวธนิษฐา สีสำราญ
12575061300381นางสาวณัชชา เต็มสกุลพงษ์
13575061300290นางสาวจิรัชญา ถวิลวงษ์
14575061301207นางสาวจารวี แซ่ลิ้ม
15575061300233นางสาวกาญจนา วรวัฒน์
16575061300365นางสาวฐิติวรรณ ปรีชญานาท
17575061300324นายชนัญญู ภารตรัตน์
18575061300613นางสาวนันท์นภัส พวงทอง
19575061301389นางสาวแหวนพลอย สาบุตร
20575061301223นางสาวฐิติพร ใจธรรม
21575061301322นายพัลลภ รวียศวัฒน์
22575061300472นางสาวนุชนาถ สิงห์โห
23575061300829นางสาววันอาสาฬ อมตไพศาล
24575061300746นางสาวมนัสมนต์ สุทธิตรีรัตนกุล
25575061300654นายสมใจ สุทธิศิลป์
26575061301017นายอรชุณ วงศ์ศรี
27575061300449นางสาวธัญจิรา ภูดีทิพย์
28575061300894นางสาวสราวรรณ สืบตระกูล
29575061300936นางสาวสุธิขวัญ สายบัว
30575061301157นางสาวพรนิษา คชลัย
31575061300423นางสาวดวงกมล ยวงแก้ว
32575061300662นางสาวธนภรณ์ อึ๊งดำรง
33575061300118นางสาวพุทธา เนติพัฒน์