รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900228นางสาวปาริชาติ สังฆะศรี
2525060900921นางสาวนุสรา อารีพันธุ์
3525060900244นายธนพัทธ์ เปี่ยมเจริญชัย
4525060900632นางสาวสุภาพร สินชนะ
5525060900541นางสาวกัลยาณี บริบูรณ์
6525060900723นางสาวศิริขวัญ หวังสุขสุวรรณ