รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900756นางสาวสุชาวดี เส้นเกษ
2525060900871นางสาวรัตนาภรณ์ มะลี
3535060900888นางสาวธรันต์พร ทองแดง
4535060900441นางสาวนวรัตน์ เพ็ญมูล
5535060900656นางสาววิจิตรา อินนอก
6535060900326นายธีรพงษ์ เกตุมี
7535060900078นายฉัตรชัย เลิศวรัญญา
8535060900201นายกฤษณพงศ์ พงษ์ไพร
9535060900219นางสาวกัลป์สุภัทร เจริญพิพัฒนกุล
10535060900367นางสาวพจนา วะจิดี