รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900822นางสาวรัตตินัน ไตรพิทักษ์
2535060900185นางสาวกนกวรรณ นนท์สุข
3535060900664นางสาวอรวรรณ ซุงเค้า