รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060900646นายสังฆรานนท์ ทุมทอง
2565060900083นางสาวเจติษฐา ทองบริสุทธิ์
3565060900091นางสาวชลธิกานต์ รัตนสุวรรณ
4565060901099นางสาวพรปวีณ์ ชยาวนิช