รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060900355นางสาววิลาสินี สังสิทธิ์สกุล
2575060900371นายกฤษดา เณรโต
3575060900801นางสาวนารีรัตน์ สากลวารี
4575060900074นายกฤษณะ ไมยา
5575060900363นายศรราม ทองเปิ่ง
6575060900538นายณัฐพนธ์ มณีสาย
7565060900505นายนครินทร์ ภูหริรักษ์สกุล
8565060901065นางสาวอรณิชา ลออกุล
9565060900513นางสาวฟาริดา บุนนาค
10565060900711นายอภินันท์ พึ่งรัตนา
11565060900216นางสาวพิมพ์ประไพ บุญเอี่ยม