รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060900249นางสาวสิริมนต์ เชาวลิต
2575060900231นางสาวเชษฐสุดา ตาลงามผล
3565060900992นางสาวเพลง เดชะ