รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060900016นางสาวกัญญารัตน์ สุขชื่น
2585060900826นายดุลยเดช แสงเฟื่อง