รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505060856นายอานนท์ เอนกรัชสมบัติ
249505060035นางสาวกัลยา มณีสอน
349505060126นางสาวดวงพร สุขเกษม
449505060134นางสาวปาณิศา นิตุธร
549505060233นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิ์เหล่าถาวร