รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060900นางสาววัลลภา ภู่ทอง
249505060076นางสาววรานิษฐ์ รุจิระพันธ์
350505060140นายณัฐพล บุญพระช่วย
450505060579นางสาวจรรยา ปานเมือง
550505060777นางสาวพรพรรณ จตุพรหมวงศ์
650505060710นางสาวนิตยา สุมะหิงพันธ์
750505060801นายพิสิษฐ์ จตุพรหมวงศ์
850505060520นายอภิสิทธิ์ พลายพงษา
950505060215นางสาวพรพิมล มอบหมาย
1050505060736นายเนติศักดิ์ ยืนยง
1150505060033นางสาวจารุวรรณ ภูทะทรง
1250505061098นางสาววพร แซ่ฟุ้ง