รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060553นางสาวกิจฐาพร จอนแจ้ง
250505060561นางสาวกิตติมา พิบูลปฏิภาณ