รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515050600615นายณัฏฐากร ยอดพานิช
2515050600920นางสาวนทีทิพย์ แซ่จิว