รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600903นายพงษ์ศักดิ์ ฟักอ่อน
2525050600960นางสาวลลิตา ขุนเรณภักดี
3515050600904นางสาวศศิธร เอี่ยมปริก