รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600762นางสาวศุภาวรรณ รัตนาวิบูลย์
2525050600234นางสาวธิดาพร เรืองร่วมวงศ์
3535050600076นางสาวธัญญลักษณ์ เจ็กกุ่ย
4535050601025นายรัฐกร เกตุพฤทธิกร
5535050600324นางสาวตอง รัตนวร
6535050601017นางสาวพรานันท์ ช.เจริญยิ่ง
7535050600399นางสาวปนัดดา ทองชื่น
8535050600290นางสาวฐิติพร เสาทิ
9535050600134นางสาวพัชรา ขำสีจันทร์
10525050600283นางสาวมุกลดา พูลสวัสดิ์