รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545050600778นายพัชรินทร์ มาสันเทียะ
2545050600844นายสรัช ประชากุล
3545050600372นางสาวฐิติมา มีชัย
4545050600638นางสาวสุภาพร มากมูล
5545050600075นางสาวนฤมล ศรเลิศ
6545050600935นายอานนท์ สายายนต์