รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545050600281นางสาวกัญญารัตน์ พัฒน์ทอง
2545050600117นางสาวปณัติ เศรษฐีคงชู
3545050600877นางสาวสุพิศ สายบุตร