รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565050601188นางสาวมัทนียา ทองวิจิตร
2565050601121นายเอกวัฒน์ เชิดโชติเพ็ชร์
3565050600412นายณัฐพล วงษ์ภักดิ์
4565050600362นายเฉลิมวุฒิ บำเพ็ญสมัย
5565050600149นายณัฐวุฒิ ตุลยวิไลกุล
6565050600115นางสาวณัฐชา สืบสาย
7565050600065นางสาวจรัสศรี ธุมา
8565050600024นางสาวกนกวรรณ กำแหงหาญ
9565050600982นายรัฐพงษ์ แก้วสว่าง
10565050600974นายชัยวัฒน์ พุฒแก้ว
11565050600883นางสาวสรัญญา อินปาน
12565050600826นางสาวมลรัตน์ โพธิ์อ้น
13565050600693นางสาวสุรภี โตพ่วง
14565050600644นางสาววรรณกร วรสิริอมร