รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050600916นางสาววนิดา บางประอินทร์
2575050600932นางสาววิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์
3575050600650นางสาวสุภาภรณ์ เมืองปลื้ม
4575050600239นายณรงธรรม นพรัตน์
5575050600882นายมุนี กิ่งจันทร์
6575050600924นางสาววนิดา มาถาวร
7575050600395นางสาวกนิษฐา เทพวรรณกุล
8575050601054นางสาวอารยา คชานุบาล
9575050600460นายณัฐวุฒิ แก้วลอย
10575050601047นางสาวอลิศา ดวงฤทธิ์
11575050600247นายจตุพร หอมเนียม
12575050600684นางสาวอรัญชา มาตราช
13575050600536นางสาวพนารัตน์ เพชรโตรม