รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501020165นางสาวณิชารีย์ นิรามิษ
249501028200นางสาวชมพูนุช ชมชื่นดี
349501028614นายพีระพงษ์ กองสิงห์
449501020082นางสาวกันต์สินี อภิศิริเจริญ
549501028085นางสาวชนิสรา ปรีดาธนศักดิ์กุล