รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501020627นางสาวมัทนา ภู่ทอง
250501020916นางสาวสุวรรณี ขันทอง
350501020981นางสาวอมรรัตน์ เหมือนสะอาด
450501020858นางสาวสุนทรี รัฐสมุทร
550501022037นายจีระพันธ์ อำนาจกล้า