รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501020247นายณัฐนนท์ จิตต์เกื้อ
250501022151นางสาววิรัลรัตน์ สิทธินพพันธ์
350501020080นางสาวแกมกาญจน์ หอมรื่น