รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010200878นางสาวนิยานี ศรีวงษา
2515010201397นางสาวสุปรางพรรณ โพธิวีรวงศ์
3515010200530นางสาวเบญจมาภรณ์ เรืองเขียน
4515010200019นางสาวกมลภัทร แสงชัยทิพย์
5515010200159นางสาวกมลวรรณ ปิ่นกระจาย
6525010200141นางสาวสุภาพร แซ่อึ้ง