รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010200837นางสาววศยาภาสุ์ บัวทองคำ
2515010200985นางสาวศศิมา พลขันธ์