รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010202014นางสาวสุธิดา มูนธนสาร
2525010200091นางสาวจิระนันท์ กาศบำรุง
3525010200141นางสาวสุภาพร แซ่อึ้ง
4525010201297นางสาวสุภาวดี เลิศชัยปรีชากุล
5525010201198นางสาวหทัยชนก พัฒละ