รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010200554นายณัฐวัตร อริยะวิสุทธิ์ศรี
2525010202048นางสาวอรวิภา ลายเบญจรงค์