รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200017นางสาวกิติญา พูลสวัสดิ์
2535010200165นางสาวดวงกมล แก่นสาร์
3535010200660นางสาวปัทมา ปลื้มจิตร
4535010200132นางสาวณัฐฐา กิตติโสฬส
5525010200729นายศุภวิช พรวิวัฒน์สุข
6525010200968นายนที คณิตานุพันธุ์
7535010200314นางสาวเกตศิริ สืบเพ็ง
8535010201775นางสาวสุนิสา สงวนถ้อย
9535010201932นางสาวสุรีย์รักษ์ ลิ้มอยู่เจริญ
10535010200447นายจักรี พูนไทกอง
11535010202112นายธีรวัฒน์ สุริยะ
12535010202138นางสาวพิมพิศา เอื้ออารีชัยสกุล
13535010201809นางสาวหัสยา มุ่งสุข
14535010201171นางสาววิลาสินี นาจพินิจ
15535010201742นางสาวศิริณญา พรมโคตร
16535010200256นางสาวกมลธิณี สุยะ
17535010201874นางสาววัสยา ปิ่นเพ็ชร์
18535010200330นางสาวจิราภา มากเพ็ง
19535010201841นายอานนท์ นนทโกวิท
20535010201627นางสาวอรฉัตร ประจำถิ่น
21535010200967นางสาวนุชาดา พรไพบูรณ์
22535010201890นายวีรภัทร บุณยะพรรค
23535010201668นางสาวอัญชลี โกมล
24535010202286นางสาววณา ลาลี
25535010200082นายฉัตรชัยพัฒน์ พัชรเจษฎา
26535010201940นางสาวสุไอดา รุ่งจรัส