รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010201139นายเอกชัย อัครเดชเรืองศรี
2535010201353นางสาววามรินทร์ แซ่เฮง
3535010202203นางสาววันวิสาห์ ชื่นพินิจสกุล
4535010201049นางสาวพัชรา หวังดี
5535010202047นางสาวพรไพลิน วงษ์ครุฑ
6535010202096นางสาวดวงตา แก้วโสนด