รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010201717นายอภิสิทธิ์ หล่อพงศ์พันธุ์
2545010201576นายพิพัฒย์พงศ์ โล่สกุลชัย
3545010200586นางสาวมุจรินทร์ ชุติมาทิพากร