รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200389นางสาวกนกวรรณ ประเทืองบุญ
2545010201766นางสาวพิมพร สุขเจริญ
3545010201683นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาธรรม
4545010200552นางสาวภัศชฎาภรณ์ คงมณี
5545010201758นายอาณัติ เณรพงษ์
6545010200644นายวีระวัฒน์ พ่วงศิริ
7545010201287นางสาวรัตนวรา ฝั่งมณี