รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010200352นางสาวกมลทิพย์ โนนทิง
2565010200378นางสาวธนัชพร ฤกษ์ถวิล
3565010200410นายธีระพันธ์ โยพันดุง
4565010200451นางสาวนวพร เกื้อหนุน
5565010200477นางสาวนัทรัฐ แย้มเกษร
6565010200626นางสาวปาริฉัตร บุญปั้น
7565010200667นางสาวพรรณแสง สุวรรณราช
8565010201012นางสาววรัญญา ศรีประสงค์
9565010201111นายศรัณยวิทย์ ปลีศิริ
10565010201277นางสาวสุพัฒตา ทองคำใส
11565010201327นางสาวสุระวดี เพ่งผล
12565010200170นางสาวชลิตา ประสมศรี