รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010200584นางสาวประภาพร โพธิ์สุ
2565010200717นางสาวไพจิตรา สุขสมกิจ
3565010200725นางสาวกนกพร กุหลาบซ้อน
4565010200832นางสาวภูริตา ชนะกุลไพศาล
5565010201533นางสาวพิมพ์วิภา ขยันเขตกรณ์
6555010202037นางสาวกาญจนามาศ โฉมยงค์
7565010200162นางสาวฉัตราภรณ์ สุขสำราญ