รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010201029นางสาวชนิกานต์ รักสมบัติ
2575010200591นางสาวโยทกานต์ ฝุงกิ้ว
3575010201318นายกานต์พงศ์ ตรงสิริไพศาล
4575010201227นายพีรพล การบรรจง
5575010200435นางสาวพัชมล นรมาตร์