รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010201250นางสาวกาญจนา ขำจุ้ย
2575010200237นางสาวธนัท พาเขียว
3575010200674นางสาววันวิสาข์ พวงน้อย
4575010200641นางสาววรรณี คงโต
5575010201169นางสาวโชติรส โตนิรันดร์
6575010200294นางสาวนันทิกานต์ ฉายศิรินันท์
7575010201110นางสาวสุภักรตี สมพงษ์
8575010200542นางสาวสรัลรัตน์ วิสาละ
9575010200229นางสาวธนัญญา แสนอ่อน
10575010200583นางสาวยุพดี ศิระดำรงค์เดช
11575010200492นายภาสกร ชูศรี
12575010200047นางสาวธัญญารัตน์ ตันเฮง
13575010200336นางสาวปรียารัตน์ พรหมสุข
14575010200781นางสาวสิริกุณณ์ สุธรรมรัตนกุล
15575010200062นางสาวณัฐปภัทร์ กัลยารัตน์
16555010200361นางสาวณัฐธิดา แก้วศรีม่วง
17575010200153นางสาวโชติกา อู่พรหมประสิทธิ์